Vår kvalitetspolicy

Vi gör allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål vid varje enskild order. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt produkter av god kvalitet på utsatt leveransdatum. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.

För att ytterligare öka företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen ska ha kunskap om, att det endast är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster, och att vi ständigt måste arbeta med att förbättra oss.

Det innebär att:

  • Vi eftersträvar efter goda och långsiktiga relationer med våra kunder.
  • Vi ständigt arbetar med att förbättra och utveckla våra produkter, processer och ledningssystem.
  • Vi sätter alla kunder, såväl interna som externa, i centrum för vårt agerande.
  • Vi strävar efter 0-fel i alla våra åtaganden gentemot våra kunder.
  • Uppträda ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter.
  • Kompetenta och medvetna medarbetare som känner till betydelsen av sina insatser för helhetsresultat och totalkvalitet.
  • Genom en välutbildad, engagerad och flexibel personal.
  • Genom att ständigt förbättra kvalitetssystemet och följa upp kvalitetsmål.
  • Genom att lyssna på kundernas önskemål och behov.

Miljö

Vår verksamhet bedrivs med allt starkare medvetenhet om miljön, hur den påverkas och hur vi på bästa sätt kan skona den. Vårt miljöarbete innebär en helhetssyn.

Målet är att anpassa verksamheten till naturens kretslopp. Våra installationer är miljöanpassade så långt det är möjligt. Vi försöker hushålla med resurser såsom energi och vatten.

Materialet vi väljer är i första hand miljövänligt. Våra montörer är självklart väl insatta i företagets miljöpolicy och långsiktiga miljöarbete. De fortbildas löpande i kyla relaterade miljöfrågor.

energibesparing 

vi hjälper dig effektivisera din verksamhet