Handdesinfektion med dispenser 900 ml

Handdesinfektion med dispenser 900 ml

Kapacitet: 900 ml

Det ursprungliga priset var: 96 kr.Det nuvarande priset är: 86 kr. 108 kr

Artikelnr: DZ-301 Kategori:

  • Recept rekommenderat av WHO.
  • Lukten av alkohol hålls på ett minimum.
  • Innehåller inte färgämnen.
  • Praktisk förpackning, lätt att återvinna

Klassificering av ämnet

  • Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 (mycket brandfarlig vätska och ånga Orsakar allvarlig ögonirritation)
  • P102 Förvaras utom räckhåll för barn.
  • Förvaras åtskilt från hetta, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen rökning.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Fakta:.

 Artikelnummer: DZ-301
 Modell: DZ-PR1
 Kapacitet: 900 ml

Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre surfupplevelse. Genom att surfa på denna sida godkänner du vår användning av cookies.