Handdesinfektion med dispenser 900 ml

Artikelnr: DZ-301 Kategori:

Kapacitet: 900 ml

 • Recept rekommenderat av WHO.
 • Lukten av alkohol hålls på ett minimum.
 • Innehåller inte färgämnen.
 • Praktisk förpackning, lätt att återvinna

Klassificering av ämnet

 • Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 (mycket brandfarlig vätska och ånga Orsakar allvarlig ögonirritation)
 • P102 Förvaras utom räckhåll för barn.
 • Förvaras åtskilt från hetta, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen rökning.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Fakta:.

 Artikelnummer: DZ-301
 Modell: DZ-PR1
 Kapacitet: 900 ml

79 kr 99 kr

Handdesinfektion med dispenser 900 ml

79 kr 99 kr

Handdesinfektion med dispenser 900 ml

Kapacitet: 900 ml

 • Recept rekommenderat av WHO.
 • Lukten av alkohol hålls på ett minimum.
 • Innehåller inte färgämnen.
 • Praktisk förpackning, lätt att återvinna

Klassificering av ämnet

 • Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 (mycket brandfarlig vätska och ånga Orsakar allvarlig ögonirritation)
 • P102 Förvaras utom räckhåll för barn.
 • Förvaras åtskilt från hetta, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen rökning.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Fakta:.

 Artikelnummer: DZ-301
 Modell: DZ-PR1
 Kapacitet: 900 ml

79 kr 99 kr

Handdesinfektion med dispenser 900 ml

79 kr 99 kr

Handdesinfektion med dispenser 900 ml

Kapacitet: 900 ml

 • Recept rekommenderat av WHO.
 • Lukten av alkohol hålls på ett minimum.
 • Innehåller inte färgämnen.
 • Praktisk förpackning, lätt att återvinna

Klassificering av ämnet

 • Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319 (mycket brandfarlig vätska och ånga Orsakar allvarlig ögonirritation)
 • P102 Förvaras utom räckhåll för barn.
 • Förvaras åtskilt från hetta, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen rökning.
 • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Fakta:.

 Artikelnummer: DZ-301
 Modell: DZ-PR1
 Kapacitet: 900 ml

79 kr 99 kr

Handdesinfektion med dispenser 900 ml

79 kr 99 kr